Tisdag 11 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

"Vi behöver höja vägnätsstandarden istället för att bara sänka hastigheterna, men frågan om vägnätet nämns inte alls i utkastet till regional utvecklingsstrategi", skriver ledande företrädare för KD i Region Västerbotten. Foto: PIXABAY

KD: Regionala utvecklingsstrategin behöver ett omtag

Insändare · Published jul 27, 2020 at 11:15

Kristdemokrater från länets alla kommuner har synat Region Västerbottens utkast till en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Tyvärr har förslaget fastnat med huvudet bland molnen och fokuserar på innovation och global hållbarhet, istället för mer lokala frågor kopplade till landsbygd, infrastruktur, företagande och civilsamhälle. Trots att den tagits fram i dialog med offentlig, privat och frivillig sektor saknas tydliga kopplingar till just vårt län. RUS står överordnad kommunala och regionala dokument och alla projektmedel som söks i länet ska kunna kopplas till strategin. Nu krävs ett rejält omtag.

Vi behöver höja vägnätsstandarden istället för att bara sänka hastigheterna, men frågan om vägnätet nämns inte alls. Istället står det att kollektivtrafiken ska öka med mer fokus på städerna och ”flexibla trafiklösningar” i glesbygden. Sett till att det redan idag är svårt att upprätthålla trafiklösningar i hela länet är bilberoendet inget man kommer undan. Även i framtiden kommer flygtrafiken spela en stor roll för Västerbottens företag och invånare och RUS bör lyfta betydelsen av länets flygplatser.

Vi kristdemokrater trycker på vikten av fortsatt bredbandsutbyggnad, samtidigt som vi vill  säkerställa service även till de som lever utanför den digitala världen. I regionens förslag står att ny teknik kan skapa obemannade servicenoder. Visst kan digitaliseringen vara till hjälp för att möjliggöra vård och service i hela länet, men den ersätter inte betydelsen av fysiska möten.

Kompetensförsörjningen, att attrahera människor som vill bo och arbeta i länet, blir en central fråga för såväl företag som skola, vård och omsorg. Strategin bör därför lyfta vikten av samverkan mellan kommunerna utan intern konkurrens. Civilsamhället nämns inte trots att dess insatser många gånger erbjuder något utöver det offentliga eller privata.

Företagandet, själva nerven i jobbskapandet, måste lyftas. Regionen ska uppmuntra och underlätta etableringar i hela länet. RUS bör även uppmärksamma våra regionala livsmedelsproducenter som skapar arbetstillfällen, bidrar till hållbara mat- och transportkedjor och vår lokala beredskap.

Istället för detta väldigt övergripande dokument vill vi se fler konkreta mål samt en plan för hur dessa ska följas upp. Den nya utvecklingsstrategin måste ta ned huvudet från molnet och istället anpassas för oss regionalt i Västerbotten.
 

Roland Sjögren (KD)

Partidistriktsordförande och kommunstyrelsens ordförande i Lycksele

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare i Region Västerbotten

Veronica Kerr (KD)

Ledamot i Regionala utvecklings-
nämnden

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Insändare Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...

Var rädd om dricksvattnet

Ledare Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Insändare Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Dags att köpa "härproducerat"

Ledare Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Insändare Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Ska bredbandståget spåra ur?

Ledare Idag är det tillgång till snabbt bredband via fiber som är den stora samhällsutmaningen.
Sport