Tisdag 21 januari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Det är alla barns rättighet att ha kontakt med den person eller de personer som de först har knutit an till, menar skribenten. Foto: PIXABAY

Oklart om alla kommuner ser till barnens rättigheter

Insändare · Published jan 9, 2020 at 01:15

Efter att en fyraårig flicka mot sin vilja flyttats till sin biologiska pappa har Piteå socialtjänst och socialnämnd nyligen beslutat att inte verka för något umgänge mellan flickan och hennes tidigare familjehem trots att hon har bott hos familjen sedan födseln.

Med anledning av det beslutet infinner sig frågan hur socialtjänsten väljer att agera i liknande fall; låter socialtjänsten barnets behov vara vägledande och barnets bästa i centrum? Mikael Sundesten, politisk sekreterare för Socialdemokraterna i riksdagens socialutskott, skriver i ett mejl till mig att det är högst rimligt att barn ges möjlighet till kontakt med sina primära anknytningspersoner, det vill säga de vuxna som barnet har vuxit upp hos under sina första levnadsår. Allt under förutsättning att barnet inte far illa av en sådan kontakt. Alla övriga riksdagspartier har bekräftat, antingen lokalt eller på riksplanet, att de har samma uppfattning i frågan.

Sundestens åsikt delas även av socionom Otto Rimås som anser att det är nödvändigt för ett barn att efter en separation ha kontakt med sina anknytningspersoner för att om möjligt undvika framtida problem. Rimås menar att ett det är skadligt att utelämna barnet till sina egna fantasibilder om vad som har hänt och sin odefinierbara upplevelse av fasa över att anknytningspersonerna är borta. Rimås framhåller att mötena med anknytningspersonerna är viktiga för de motverkar den övergivenhetsupplevelse som från separationsögonblicket, och under resten av livet, kommer att prägla barnets känsloliv.

Politikerna är eniga om att barn om möjligt ska beredas kontakt med sina anknytningspersoner. Sakkunniga anser till och med att kontakten är en förutsättning för att ett barn ska kunna bearbeta det faktum att det inte längre bor med sina anknytningspersoner. Föräldrabalken är även den mycket tydlig när det gäller ett barns rätt till umgänge med särskilt närstående personer. Lagstiftaren säger att vårdnadshavaren har ett ansvar för att så sker. Om vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar kan socialnämnden verka för att ett umgänge kommer till stånd genom att lyfta frågan till domstol, något som enligt förarbetet till lagen inte bara kan utan bör göras.

Barnkonventionen blir lag efter nyår och ger barn långtgående rättigheter att bli hörda och få säga sin mening i frågor som rör dem. Redan nu ska dock konventionen vara vägledande när det gäller socialtjänstens förhållningssätt gentemot barn. Med vilken rätt kan då en socialtjänst besluta att inte verka för umgänge med de viktigaste och närmaste personerna i ett barns liv, om dessa av myndigheter konstaterats som välfungerande och goda samhällsmedborgare?

Är det att sätta barnets bästa i centrum att neka barnet kontakt med sina anknytningspersoner?

Staffan Edin

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Insändare Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner,...

Har vi valt fel riksdagsmän?

Ledare När Sveriges Vattenkraftskommuner FSV anordnade ett seminarium i riksdagshuset i november i fjol kom det fyra riksdagsledamöter, en från Dalarna, en från Värmland, en från...

Vansinne att lägga ner samtalsstödet Hjälplinjen

Insändare Nationella Hjälplinjen, som erbjuder samtalsstöd för människor i kris, har lagts ner nu vid årsskiftet. Funktionen ska istället föras över till regionerna är det meningen. Det är...

Låt nya vindar blåsa in 2020

Ledare Jag är ledsen, men 2020 kan vara början på ett nytt decennium med fortsatt avveckling. Eller inte. Förändring börjar alltid med en tanke. Så låt oss stanna upp och tänka till.

Fördela intäker från vindkraften

Insändare M och KD lämnar nu den svenska energiöverenskommelsen, men i stället för att avveckla överenskommelsen bör den utvecklas. Låt kommunernai Västerbotten få skatteintäkter från...

Flytt till mindre ort lönar sig bra

Ledare Hur kan vi då tillåta att statliga bolag och myndigheter får fortsätta utgå från Stockholm och därmed fördyra sina verksamheter med våra skattemede