Onsdag 12 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

Stå upp för forskningen

Insändare · Published jul 8, 2020 at 01:15

Coronapandemin visar hur svårt det är att förutse vilka kriser vi kan drabbas av och vilken forskning vi behöver för att lösa dem. För att stå bättre rustade inför nästa kris bör riksdagen prioritera forskning av allra högsta kvalitet, skriver företrädare för Kungl. Vetenskapsakademien.

Coronapandemin har drabbat Sverige hårt. Under första halvåret 2020 miste 5 398 svenskar livet av sjukdomen. EnbartiVästerbottenhade693personer drabbats och 31personer dött i Covid-19.

Trots att viruset inte var känt för ett år sedan, är vi i dag beroende av tidigare forskningsframsteg för att lösa krisen. Mycket baseras på svensk forskning, exempelvis tekniken för att hitta antikroppsbildande celler som utvecklades vid Göteborgs Universitet.

Angelägna samhällsutmaningar gör det frestande att snävt styra forskningsmedel för att ”beställa” lösningar på aktuella problem. Men så fungerar inte uppbyggnaden av ny kunskap. Om forskningen blir för detaljstyrd riskerar vi att söka på fel ställe och missa avgörande upptäckter. När forskningsmedel istället i första hand fördelas utifrån högsta vetenskapliga kvalitet kan oväntade men avgörande framsteg göras.

Höstens forskningsproposition kan möjliggöralångsiktiga politiska åtaganden som rustar oss inför nästa kris. Vi föreslår därför:

Stärk den fria forskningenså att kvaliteten och hållbarheten i svensk forskning värnas. Vi föreslår en stegvis höjning av anslagen till statliga Vetenskapsrådet, som fördelar medel till oberoende forskning efter kvalificerad kvalitetsgranskning, så att de fördubblas och omfattar 12 miljarder om fyra år. Inför ett enprocentsmål i forskningspropositionen. Höj de statliga anslagen till forskning och utveckling under en femårsperiod, till 1,0 procent av BNP jämfört med dagens 0,75 procent.

I samband med forskningspropositionen har riksdagsledamöter frånVästerbottenmöjlighet att påverka svensk forskning för lång tid framöver genom att kräva en forskningspolitik som gör oss rustade att lösa framtidens kriser!Göran K. Hansson

ständig sek. Kungl. Vetenskapsakademien


Hans Ellegren

vice preses Kungl. Vetenskapsakademien

75 år efter Hiroshima: Inför kärnvapenförbud NU!

Insändare Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till följs...
Ledare Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram. Att genomföra det som sagts, som alla varit överens om, borde ske med automatik, lekande lätt som musik från ett självspelande piano.

Vi behöver ett näringsliv som klarar kriser

Insändare Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. När politiker och beslutsfattare nu mildrar konsekvenserna av pandemin för svenska företag bör de samtidigt ha siktet...

Var rädd om dricksvattnet

Ledare Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Barn med autism behöver bättre stöd i länets skolor

Insändare Endast hälften av föräldrarna till skolbarn med autism upplevde att deras barn fick bättre stöd i skolan efter att barnet fått sin diagnos. Skolan behöver bli bättre på att hjälpa...

Dags att köpa "härproducerat"

Ledare Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.
Sport