Onsdag 19 maj 2021

Västerbottens Mellanbygd

Stad och land hand i hand då blommar Sverige upp

Insändare · Published nov 19, 2020 at 01:15

Vi är kommunstyrelseordförande i två av landets minsta kommuner – Malå och Sorsele. Kommunerna ligger i Västerbottens inland – södra Lappland. Våra kommuner innehåller stora naturresurser, orörd natur, rent vatten, ren luft, trygghet, exklusiv kultur och inte minst kreativa människor. Möjligheterna att skapa sig ett gott liv är stora. Vi ser det bl.a. på de människor från andra länder som väljer att leva och verka hos oss.

Dessa människor kommer ofta från urbana och tättbefolkade områden. De ser möjligheterna att utveckla företagande och att förverkliga sina livsdrömmar. Bredbandsutbyggnad och ett väl utbyggt mobiltelefonnät är exempel på viktiga förutsättningar. Vi har fortfarande en förskole- och skolverksamhet som vi känner oss stolta över. Vi har än så länge en äldreomsorg som ger våra äldre en möjlighet till ett värdigt åldrande. Vi känner varandra, vi litar på varandra och vi bryr oss om varandra.

Vi är båda medvetna om urbaniseringens krafter som i viss mån kan motverkas med politiska insatser. Det kallas regionalpolitik och vi saknar den. Oavsett regeringar så har det under lång tid enligt vår mening saknats en långsiktig strategi för lands- och glesbygdens utveckling. Vi blir fortfarande irriterade när vi beskrivs som tärande delar av Sverige. Trots allt fagert tal så om statlig närvaro i hela landet så är det motsatsen som vi lever i. Det är tyvärr inte bara den statliga närvaron som saknas. De regionala strukturerna centraliseras mer och mer. I vårt fall handlar det mycket om Umeå. Umeå är naturligtvis en viktig tillväxtmotor för vår region men lokalisering av statlig och regional offentlig verksamhet kan styras politiskt. En medveten och strategisk politik för att låta hela landet ta del av offentlig verksamhet är naturligtvis med den moderna teknikens möjligheter fullt realistisk. Det skulle bl.a. innebära att landsbygdens näringsliv skulle diversifieras och breddas.

Vi är mycket väl medvetna om de förutsättningar och utmaningar som våra urbana miljöer har men oroas också av att vårt land är på väg att delas. Ingen tjänar på att motsättningar mellan stad och land ökar. Städerna behöver landsbygden och landsbygden behöver städerna. När politiska beslut fattas är det alltid viktigt med konsekvensanalyser. Vi saknar många gånger analyser som visar vilken betydelse som besluten har ur ett regionalpolitiskt perspektiv. För oss kan det ibland vara svårt att acceptera att insikten om att vårt land ser olika ut verkar saknas.

Mycket av vår välfärd, vår service, vår vardag är beroende av att den offentliga servicen fungerar. Det gäller förskola, skola, äldreomsorg, räddningstjänst, miljötillsyn, vattenförsörjning m.m.

I Sverige har vi valt att lägga huvudansvaret på den kommunala nivån. Vi menar att det i grunden är rätt att lägga välfärdens beslut så nära medborgarna som möjligt men lika viktig är också att likvärdigheten upprätthålls. Det kommunala uppdraget är i princip lika oavsett hur kommunen ser ut.

Våra egna kommuner – Malå och Sorsele (Västerbottens inland) med sina tillsammans 5626 invånare ska ge sina medborgare lika god service som Stockholms kommun ska ge sina drygt 965000 medborgare. Vi har sett över båda våra kommuner 0,6 invånare/km2. Stockholms kommun har 5156 invånare/km2. Hade vi samma befolkningstäthet så skulle det bo 46 miljoner hos oss. En malåbo och en sorselebo betalar ungefär 5 kronor mer i kommunalskatt än en stockholmare. Man kan stilla undra varför det är så? Kommunalskatten som konstruktion är ju i sig orättvis eftersom den saknar någon form av progressivitet.

Ska kommunerna ha möjlighet att fullgöra sitt ansvar måste det finnas en insikt om att verkligheten ser olika ut i landet. Vi tycker att kunskapen om lands- och glesbygdens utmaningar är låg hos många centrala beslutsfattare. Många beslut grundar sig på de behov som finns i urbana miljöer. Dessa beslut passar ofta illa när de ska tillämpas i hela Sverige.

Några exempel:

Marknadslösningar som används allt oftare för att klara välfärden är i våra hemkommuner inte intressanta. Den lönsamhet som kan finnas i mer befolkningstäta kommuner finns helt enkelt inte hos oss. Strandskyddet är ett annat exempel där städer bygger bokstavligt talat i vattnet medan vi som har gott om stränder har stora problem med gällande lagstiftning. Det förhindrar bl.a. möjligheten att erbjuda exklusiva fritidshustomter. Den statliga närvaron tenderar trots allt prat att minska i våra kommuner. Kollektivtrafik utformas med staden som mall vilket naturligtvis missgynnar oss. En försening på 30 minuter kan uppröra en stadsbo. Missar man bussen hos oss får man vänta till nästa dag. Bank- och kreditväsende överger våra kommuner. Trots politiska mål om att trygga betaltjänster i hela landet.

Det är här som politiken kommer in. Ska kommunerna ha samma uppdrag oavsett storlek och var i landet man befinner sig i så måste lika förutsättningar ges. Det kräver att resurser fördelas som gör uppdragen möjliga. Det kräver förutom en politisk vilja också en kunskap om verkligheten. Det är svårt att hitta en centralt placerad politiker som inte nickar instämmande när man påstår att Sverige behöver en levande landsbygd. Men att göra ”verkstad” av allt prat det ser vi väldigt lite av. Det behövs förutom ökad kunskap också ett politiskt mod och verklig vilja att ge visionen om en levande landsbygd ett reellt innehåll.

Ska kommunerna fortsatt ha ett huvudansvar för välfärden så krävs en annan syn om hur resurser ska fördelas. Likvärdig välfärd och service kräver kunskap och insikt om hur olika det faktiskt ser ut i Sverige.

Lennart Gustavsson (v)

Kommunstyrelsens ordförande, Malå kommun

Kjell Öjeryd (v)

Kommenstyrelsens ordförande, Sorsele kommun

Marknaden kan inte lösa klimatkrisen

Insändare Ska riskkapitalister få bestämma över svensk energi- och klimatpolitik? Stefan Löfven säger stolt i filmen "Stålbadet" (som visas på SVT play) att Sverige nu har chans att bli...

Talangfabriker på landsbygden

Ledare Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Regionen jobbar hårt mot våld

Insändare Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi måste vara tydliga med vad det i de flesta fall handlar om: utfallet av en maktordning där...

Norrland har revanschläge

Ledare Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Insändare Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Ledare Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport