Onsdag 23 september 2020

Västerbottens Mellanbygd

Vårdskulden behöver en plan

Insändare · Published sep 9, 2020 at 01:15

Följdverkningarna av coronapandemin är mycket tydlig när det gäller antalet patienter som behöver vänta på sin vård. Totalt väntar 6191 länsbor på att få sin operation/åtgärd (SKR juli). Vårdgarantin uppfylls endast till 43 procent. Västerbotten likt hela riket har en stor vårdskuld att hantera.

Nu krävs det politisk handling och en plan för att hantera vårdskulden. En sådan saknas i dagsläget och behöver snarast tas fram. Planen behöver kartlägga exakt hur stor vårdskulden är och vad som behöver göras för att få den att försvinna.

En ny nationell kömiljard med start i höst hade varit mycket önskvärd. Den som gällde under 2019 gav mycket bra effekt med kortade köer i länet. Från att köerna legat bland de sämsta i Sverige så förändrades situationen, på bara tre månader då kömiljarden kom på plats, kraftigt. De ekonomiska incitamenten från kömiljarden verkar ha fungerat precis som det var tänkt. Vid nästa kömiljard behöver regionen se till att en större del av vinsterna kommer verksamheten till del för att stärka upp incitamenten ytterligare att korta köerna.

De sjukvårdsregionala samarbetena i och mellan landets regioner behöver stärkas. Det behövs en nationell modell för vårdlotsar. Det handlar inte bara om den traditionella vårdkapaciteten, utan om att bygga hela vårdkedjor och nyttja digitaliseringens möjligheter. Andra förslag från Moderaterna är att dra nytta av de förändrade arbetssätten som digitaliseringen medfört. Går det att nyttja distanskonsultationer i högre omfattning än tidigare. Det sparar både tid och resurser för personal och patienter.

På sikt är det enda rimliga en köfri vård.

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Regionen tar inte ansvar för folkhögskolans finansiering

Insändare Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna som betyder oerhört mycket i integrationsarbetet i vår region. Vid Umeå folkhögskola som har sitt säte på Ålidhem- ett utsatt område...

Det lokala ledarskapet vet bäst

Ledare Jag är övertygad om att utvecklingen går åt rätt håll, om än lite långsamt ibland.

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Insändare Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Lansbygden först fossilfri

Ledare Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Region Västerbotten måste bli en bättre arbetsgivare!

Insändare Coronapandemin har varit utmanande och har påverkat och fortsätter att påverka oss alla i samhället. Alldeles särskilt har covid-19 påverkat sjukvården. Förändrade...

Likvärdig skola är en utopi

Ledare När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?
Sport