Måndag 20 augusti 2018

Västerbottens Mellanbygd

Om förorenaren fick betala

Ledare · Published aug 8, 2018 at 10:30

Av de många krig som avhandlades på historielektionerna i skolan fick vi lära oss att det är vinnarna som skriver historien. Parallellen kan tyckas långsökt men samma fenomen kan vi se när det gäller förhållandet stad och land. Företrädare för de befolkningsmässiga vinnarna d.v.s städerna försöker på olika sätt legitimera sin förträfflighet i olika avseenden. Ibland blir det rätt men i andra fall blir det helt bort i tok.

Det senare gäller när man försöker inbilla sig själv och andra om stadens miljömässiga fördelar genom att fler åker kollektivt till jobbet, att tätt boende innebär effektivare resursanvändning etc. Men är det verkligen så? Stefan Hellstrand, husdjursagronom och teknologie doktor i energi- och miljöteknik, har i ett uppmärksammat Facebook-inlägg pekat på att det förhåller sig precis tvärtom.

Hellstrand gör en jämförelse mellan länen när det gäller det ekonomiska värdet av inbindning av koldioxid i deras skogar minskat med deras utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter. Beräkningarna visar att Stockholm har en överkonsumtion av växthusgaser till ett värde av 43 miljarder kronor per år medan Jämtlands och Norrbottens län har ett överskott i sin klimatbalans på 24 respektive 21 miljarder kronor. Hellstrand konstaterar att Stockholms län hanterar sina hållbarhetsfakturor till omgivande landsbygdsregioner som springnotor.

Om man skulle följa principen ”förorenaren betalar” innebär det att den som löser miljö- problemen har rätt att fakturera för detta. Om så skedde skulle, enligt Hellstrand, avkastningen på kapital i Stockholms län sjunka med 3,1 procent av deras bidrag till BNP medan avkastningen på allt kapital i Jämtland skulle stärkas med 52,1 procent av sitt nuvarande bidrag till BNP. Detta som en effekt av att ta in värdet av den gröna cellen d.v.s fotosyntesen i nationalräkenskaperna.

Hellstrand slutsats blir dramatisk: ”I en hållbar ekonomi, i ett hållbart Sverige, där olika delsystem bär sina egna hållbarhetskostnader och har rätt att fakturera för sin hållbarhetsnytta, är det i Jämtland vi kan förvänta oss nya bostäder, medan Stockholms län får jobba för att fylla sina lokaler, när lägesräntorna för olika lokaliseringar av produktion och konsumtion hållbarhets- och klimatanpassas”.

Visst, resonemanget kan tyckas teoretiskt men visar övertydligt vad som händer om man tar in värdet av fotosyntesen i den ekonomiska kalkylen. Något som nog blir nödvändigt om vi ska kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Om förorenaren ska betala blir det dyrt för de större tätorterna och minskar därmed dramatiskt deras ekonomiska dragningskraft. Flykten från städerna blir därmed ett nytt problem att hantera.

Om förorenaren ska betala blir det dyrt för de större tätorterna.

Förstärk primärvårdens insatser till psykisk ohälsa

Under mina snart fyra år som landstingspolitiker har jag på olika sätt försökt informera mig om landstingets både komplexa och mångfacetterade verksamhet.Det som slagit mig efter...

Bryt den urbana normen

Hur länge ska vi gå med på att låta den urbana normen vara rådande? Är det inte dags att ta tillbaka och erkänna den bygd som är vår och ta det urbana hit? Om vi nu vill ha det,...

Kärnkraftverken värmer upp vattnet i Bottenviken

Måtte torrsommaren 2018 går till historien som en tillfällig avvikelse! Dessvärre är extremväder, som till exempel den hetta och den långvariga torka vi upplevt denna sommar,...

Om förorenaren fick betala

Av de många krig som avhandlades på historielektionerna i skolan fick vi lära oss att det är vinnarna som skriver historien. Parallellen kan tyckas långsökt men samma fenomen kan...

Bygg lägenheter på landsbygden

Feministiskt initiativ har en gedigen landsbygdspolitik som ifrågasätter den urbana normen i grunden — både för miljöns och människans skull. Feministiskt initiativ verkar för att...

Funderingar från kust till kust

Vilken sommar vi fick!! Det kan jag säga redan nu då bara drygt halva sommaren har gått. Det finns två scenarior; Ett: Detta blir den sommar som vi kommer att minnas och prata om...