Onsdag 28 juli 2021

Västerbottens Mellanbygd

Sikån är ett av de vattendrag som återställs efter flottningen. Arbetet måste ta hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns. Foto: SKELLEFTEÅ KOMMUN

Natur i krock med kulturvärden

Kulturvärden mot biologiska värden. Det var den bärande frågan som avhandlades när Samverkansprojekt Rickleån hade möte i Överklintens kvarn i förra veckan.

ÖVERKLINTEN · Published dec 12, 2019 at 07:15

När det flottades förr var intressena för hur vattendragen skulle utnyttjas helt andra än de är i dagsläget. Samverkansprojektet för Rickleån handlar om att uppnå god ekologisk status i vattendragen i Rickleåns avrinningsområde.

Förr rensades åar från sten, rätades och kanaliserades för att underlätta timrets väg. Nu gör man tvärtom, återställer för att gynna biologiska värden, och då finns två motstående intressen. Naturvärden mot kulturvärden i form av de byggnationer som människor anlagt för att underlätta flottnningen.

Nina Granholm från Västerbottens museum berättade också om Rickleån ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Tony Söderlund, fiskeansvarig på Skellefteå kommun, höll med om värdet av att bevara en del av kulturlämningarna.

– De har ju en historia att berätta så det gäller ju att hitta avvägningar.

Tony Söderlund redogjorde sedan för en del av de återställningsåtgärder som gjorts i bland annat Svartån.

– Det här är nog ett av de hårdast rensade områden vi haft i projektet, säger han.

En stor del i återställningarna handlar om vandringshinder. Här är Svartådammen i Kalvträsk ett av exemplen där funktioner i dammen är av kulturhistoriskt värde. En annan är Lapptjärndammen.

– Vi ser det som väldigt svårt att göra åtgärder där utan att ta bort kulturvärdet, säger, Tony Söderlund.

Andra avvägningar handlar om att spara stenkistor eller delar av stenkistor som byggts för att underlätta flottningen. På mötet märktes också vikten av att få in fakta från människor med lokalkännedom om vad som funnits på olika platser förr.

På mötet berättade även Dante Dahlgren om resultatet av återställningsarbetet i Rickleån med Kvarnforsen som exempel. Jan Åberg, Mellanbygdens vattenråd, berättade om arbetet med återställningsåtgärder och elfiskeundersökningar i ett projekt som omfattar fem olika sidovattendrag till Rickleån.

Samverkansprojektet ligger som ett paraply över ett flertal olika projekt och välkomnas av bland annnat fiskevårdsområden. Rolf Hedquist, ordförande i Stora Bygdeträskets FVO, var glad över de återställningsarbeten som gjorts i Sikån och Risån.

– För att svara upp mot det har vi fiskeförbud i fem år i de här två åarna, säger han.

Det här är nog ett av de hårdast rensade områden vi haft

Brett samverkansprojekt

Samverkansprojekt Rickleån har beviljats medel från Havs och Vattenmyndigheten.Projekte genomförs 2017 – 2020. Länsstyrelsen är huvudman. Syftet är att skapa förutsättningar för att uppnå målet om ”god ekologisk status” enligt EU:s ramdirektiv för vatten i alla Rickleåns vattenförekomster.

Projektet genomförs i fyra faser; Småskalig dialog och visionsarbete, Samverkan för åtgärdsplanering, Fysiska restaureringsåtgärder, Uppföljning och återkoppling.

Fler nyheter från mellanbygden

Regeringen ger klartecken för hela Norrbotniabanan

LÄNET Nu har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringsarbetet av den återstående sträckan Skellefteå–Luleå.
Mellanbygden rekommenderar

Risk för magsjuka under rötmånaden

MELLANBYGDEN Det är dags för den så kallade rötmånaden, då bakterier frodas och risken för magsjuka ökar.

MSB utreder klimatrisker

SVERIGE Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, har på regeringens uppdrag identifierat tio särskilda nationella riskområden i Sverige och risker på kommunnivå som är...
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport